Page 10 - Quran-e-Kareem
P. 10

nd
        2 Sureh Al-baqara         (10)                   1st para


        Aur humne hukum diya neechey jaao tum ek dusre k dushman rahogay


        (jeem) aur muqarrar waqt tak zameen hee mea tumhaari jaye kharraar hai

        (aur) waheen tumhaare liye sarmaaye hayaat hai 2:36 adam ko apney rabb


        ki taraf se kuch kalemaat miley (jin se ) khuda ne unki touba qubool karli

        (toye) beshak wo barha touba qubool karne wala (aur) rehem karne wala


        hai 2:37 humne hukum diya k tum sab k sab yahan se neechey jaao (jeem)


        bass meri taraf se tumko hidaayat zaroor pohoncheygi phir jo meri

        hidaayat ki pairvi karenge unke liye na aayenda ka kuch khauf hoga aur


        naa wo guzishta(past) ka gham karenge 2:38 aur jo inkaar karenge aur

        hamaari aayaton ko jhutlaayenge wahi jahannumi hai (aur) (jeem) aur wo


        hamesha hamesha usmea rahenge 2:39(4AIN10) aye bani israael meri un


        nematon ka tazkera karte raho jo mea tumper anaam kar chuka aur jo

        ahad mujhse kar chukey ho use poora karte raho taake maine jo ahad


        tumse kiya hun use poora kardun (jeem) aur sirf mujh hee se daro


        2:40(hay) aur jo kuch maine naazil kiya hai ussper imaan laao k tumhaare

        pass jo kuch pehle se moujuud hai woh uski tasdeeq karta hai aur tum


        sabse pehle uske munkir na bano (swat) aur meri aayaton ko thori thori


        qeemat per na farokht karo aur sirf mujh hee se darte raho 2:41 aur baatil

        ko haq k payraaye mea mat zaahir karo aur haq ko jaa bujh ker naa


        chupaao 2:42
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15