Page 4 - Quran-e-Kareem
P. 4

nd
        2 Sureh Al-baqara             (4)                   1st para


        Jo kaafir ho chukey unke liye barabar hai khawa tum unko darao ya na


        darao wo imaan na laayenge 2:6 unke dilon aur kaanon per khuda ne

        nishaan kardiya hai(toye)aur unki aankhon per pardah (parha hua) hai aur


        unke liye badha azaab hai 2:7(ain)aur admiyoun mea se aese (bhi) hai jo ye

        kehte hai jo (yeh) kehte hai k hum khuda aur qayamat k din per imaan


        late hai halanke wo momin nahi hai 2:8(meem)wo khuda ko aur


        mominoun ko dhoka dete hai (jeem) halanke wo apnay hee aap ko dhoka

        dete hai aur samajte nahi 2:9(toye)unke dilon mea rog hai (laa)khuda unke


        rog ko aur barhaaye(jeem) aur unke liye ba wajah(barabar) jhuut bolte

        rehne k takleef dene wala azaab muqarra kiya gaya hai 2:10(hay)aur jab


        yeh unse kaha gaya k zameen mea fasaad mat karo (to) unhone yeh


        kehdiya k hum to islaah hee karne waale hai2:11(ab) khabardaar raho yeh

        log bila shak mufsid (fasaadi) hain lekin samajte nahi 2:12 aur jab unse
   1   2   3   4   5   6   7   8   9