Page 7 - Quran-e-Kareem
P. 7

nd
        2 Sureh Al-baqara             (7)                1st para


        tum bhi bana laao aur agar tum sachhey ho to khuda k siwaa aur apnay

        sab gawahon ko bulaa lo 2:23 phir agar tum aisa naa karo aur hargiz naa


        kar sakogay to phir uss aag se (bhi) darte raho jiska eendhan(fuel) aadmi


        hai aur patthar (jo) khaasker kaafiron hee k liye tayyar ki gayi hai 2:24 aur

        (aye rasool) imaandar aur naykokaar aadmiyon ko bashaarat do k unke


        liye baagh hai jinke neechey nadiyaan behti (phirti)hai (toye) jab kabhi

        unko khaane k liye unmea se koi phal mileyga to wo kahenge k aesaa hee


        to humko pehle (bhi) mil chuka hai halaanke woh rangat (rang mea) hee


        mea waisa hoga naa (k zaayeqay {taste} mea) (toye) aur unke liye un

        baaghon mea paakizaa bibiyaan bhi hongi aur unmea wo hamesha rahenge


        2:25(hay) beshak allah ko machar tak ki misl bayaan karne mea koi


        sharam nahi hai naa use kisi buray jaanwar ki ab jo imaan laane waale hai

        wo to jaante hee hai k khuda ki taraf se ye haq hai (jeem)rahey kuffar wo


        kehdete hai uss misl se khuda ne maqsad hee kia liya (magar khuda e


        taala)
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12