Page 8 - Quran-e-Kareem
P. 8

nd
        2 Sureh Al-baqara             (8)                   1st para


        Aisee hee misaal se bohteroun (bohhot zyaada) ko hidaayat kar deta hai


        aur bohteroun(bohhot zyaada) se taufeeq e hidaayat sulb karleta hai magar

        taufeeq e hidaayat sirf faasequun se sulb karta hai 2:26(laa) (1) jo khuda se


        ahad o peymaan kar kar k phir use torh torh dete hai aur jin cheezon k

        khuda ne wasl (dene) ka hukum diya tha unhe fasal kardete hai aur


        zameen mea fasaad karte hai (toye) yahee log nuksaan mea rehne waale


        hai 2:27tum log khuda ka inkaar karte kyun ker ho halaanke tum murda

        they tumko zinda kiya (jeem) phir tumko maut dega aur phir (dobara )


        zinda karega phir tum uske huzoor mea haazir hojaaogay 2:28 (khuda)

        wahi to hai jisne zameen ki kul cheezein tumhaare liye payda kiye phir


        aasmaan ki jaanib tawajju farmaayi phir barabar saath asmaan payda


        kardiye (toye) aur wahi her cheez ka poora ilm rakhne wala hai

        2:29(3AIN9-3) aur (aye rasool) tumhaare rab ne jiss waqt kull farishtoun se


        ye farmaya k zameen per khalifa (hamesha) mea muqarrar karunga(toye)


        to unhone ye arz ki k kia tu aeson ko (khalifa) muqarrar karega jo zameen

        mea fasaad aur khoon rayzi (khoon bahana) kiya Karen halaanke hum teri


        tasbeeh wa taqdees kiya karte hai (parwardigaar e aalem ne) farmaya k jo


        mea jaanta hun tum nahi jaante 2:30 aur adam
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13