Page 6 - Quran-e-Kareem
P. 6

nd
        2 Sureh Al-baqara             (6)                   1st para


        Aur garaj bhi aur chamak bhi (jeem)ye karkey ki awaz sunker maut k darr


        se apnay apnay kaanon mea ungliyaan de lete hai (toye)halaanke allah un

        kaafiron ko (ilm o khudrat se ) ghere huye hai 2:19 khareeb hai k chamak


        unki basaaraton ko kheerah karde (toye) jab kabhi unhe roshni dikhaayi

        deti hai usmea chal parhte hai (laal) aur jab andheri hojaati hai to kharey


        rehjaate hai (toye) aur agar allah chahta to unki samaat aur basaarat ko


        kho deta beshak allah her shay per (poori poori) khudrat rakhne wala hai

        2:20(2AIN13-2)aye admiyoun tum apnay parwardigaar ki ibaadat karo


        jisne tumko aur tumse pehluon ko payda kiya take tumko uska khouf

        hojaaye 2:21(laa) jisne zameen ko tumhaara farsh banaaya hai (4)aur


        asman ko saayeban (swat)aur asman se pani utaara jiske zariyea se tumhey


        rozi dene k liye phal payda kiye (jeem) phir ab to jaan bujh ker khuda k

        liye shareek na banaao 2:22 aur jo kuch humne apnay bande per naazil


        kiya agar usmea tumhey kuch shak ho to waisee he ek sureh
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11